Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Formatuj dane za pomocą przepływów pracy

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 27, 2022

Dotyczy:

Operations Hub Professional

Akcja przepływu pracy Formatuj dane

służy do poprawiania, formatowania i konserwacji danych CRM. Można na przykład pisać nazwy kontaktów lub firm wielkimi literami albo obliczać wartości na podstawie właściwości.

Można także konwertować dane na właściwości tekstowe jedno- lub wielowierszowe albo formatować i dodawać dane do arkusza kalkulacyjnego Google

.

Formatowanie danych za pomocą przepływów pracy składa się z dwóch etapów. Najpierw należy przygotować dane poprzez skonfigurowanie akcji Formatuj

dane. Następnie skonfigurujemy inną akcję przepływu, która będzie wykorzystywała te dane.

Przygotowanie danych

Aby skonfigurować akcję formatowania danych:

 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ.
 • W edytorze przepływów kliknijikonę + , aby dodać akcję przepływu.
 • W panelu akcji należy wybrać opcję Formatuj dane. Dane można formatować za pomocą domyślnych opcji formatowania lub za pomocą własnych formuł(beta). W prawym panelu należy upewnić się, że przełącznik Tryb nie standardowy jest wyłączony.

Sformatuj dane za pomocą domyślnych opcji formatowania

Aby sformatować dane przy użyciu domyślnych opcji formatowania:
 • W prawym panelu wybierz właściwość lub wartość, którą chcesz sformatować:
  • Aby sformatować wartości właściwości zapisanych rekordów, należy kliknąć, aby rozwinąć[Rekord] w tym przepływie pracy, a następnie wybraćwłaściwość.
  • Aby sformatować wyniki poprzednich działań, należy kliknąć, aby rozwinąć nazwę Poprzednie działanie, a następnie wybrać wynik działania.
 • Następnie należy wybrać opcję formatowania:
  • Dodaj liczbę: dod anie określonej liczby do właściwości lub wartości. Wprowadź żądaną wartość w poluLiczba do dodania.
  • Dodaj ilość czasu:dodanie ilości czasu (np. godzin, dni) do wartości datetime. Wprowadź wartość czasu w polu Ilość do dodania, a następnie użyj menu rozwijanegoJednostka czasu, aby wybrać jednostkę czasu.
  • Oblicz n-ty pierwiastek z liczby:oblicz wartość pierwiastka z liczby. Wprowadź liczbę pierwiastka w poluN-ty pierwiastek.
  • Kapitalizuj pierwszą literę: kapit alizuj pierwszą literę wartości. Wszystkie pozostałe znaki w wartości zostaną zamienione na małe litery. Działa tylko w przypadku znaków alfabetu łacińskiego.
  • Zmień wszystkie znaki na małe: zmiana wszystkich znaków w wartości na małe litery. Działa tylko dla znaków alfabetu łacińskiego.
  • Zmień wszystkie znaki nawielkie litery: zmiana wszystkich znaków w wartości na wielkie litery. Działa tylko w przypadku znaków alfabetu łacińskiego.
  • Zmień format daty: zmiana formatu daty wartości.
  • Zmień na wielkość liter w tytule: zmień wartość na wielkość liter w tytule. Pierwsza litera każdego słowa w wartości będzie wielka, a wszystkie inne znaki zostaną zamienione na małe litery. Działa tylko dla znaków alfabetu łacińskiego.
  • Konwertuj na uniksowy znacznik czasu: konwertuje wartość na uniksowy znacznik czasu.
  • Wytnij znak lub kilka znaków: usuwanie określonych znaków z wartości. Wprowadź znaki, które chcesz usunąć, w polu Znaki do wyc ięcia. Na przykład w przypadku kodu pocztowego 02145 można w to pole wpisać 02, co da w rezultacie wartość 145.
  • Podziel liczbę: podziel wartość przez określoną liczbę. Wprowadź liczbę, przez którą chcesz podzielić, w polu Liczba do podzielenia przez.
  • Uzyskaj wartość bezwzględną liczby:zwraca wartość bezwzględną liczby. Możesz użyć tej opcji, aby upewnić się, że liczba jest dodatnia.
  • Mnożenie przez liczbę: m nożenie wartości przez określoną liczbę. Wprowadź mnożnik w poluLiczba do pomnożenia przez.
  • Usuń znaczniki HTML: usuwanie znaczników HTML z wartości.
  • Zaokrąglij liczbę: zaokrągla liczbę w górę lub w dół. Aby wybrać, ile miejsc po przecinku zostanie uwzględnionych w sformatowanej liczbie, kliknij menu rozwijane Liczba dziesiętna do zaokrąglenia i wybierz liczbę dziesiętną. Następnie użyj menu rozwijanegoMetoda zaokrąglania, aby wybrać, czy chcesz zaokrąglić w górę czy w dół.
  • Odejmij ilość czasu: odej mij od wartości ilość czasu (np. godziny, dni). Wprowadź wartość odejmowaną w polu Kwota do od jęcia, a następnie użyj menu rozwijanegoJednostka czasu, aby wybrać jednostkę czasu.
  • Testuj, czyliczba jest podzielna:sprawdzanie, czy liczba jest podzielna przez określoną wartość. Wprowadź liczbę, przez którą ma zostać podzielona, w poluLiczba.
  • Przytnij wiodące i końcowe białe znaki:usuwanie białych znaków z obu końców wartości.
 • Kliknij menu rozwijaneTyp wyjścia, a następnie wybierztyp wyjścia. W zależności od wybranej opcji formatowania dane mogą być sformatowane jako tekst, liczba, data lub wartość czasu rzeczywistego.
 • Aby automatycznie zapisać sformatowane dane w istniejącej właściwości:
  • Zaznacz pole wyboru Zapisz sformatowane dane do właściwości z akcją Kopiuj wartość właściwości . Po zapisaniu akcji Formatuj dane zostaniesz automatycznie przekierowany do nowej akcji Kopiuj wartość właściwości.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Właściwość, do której chcesz skopiować "[sformatowane dane]", i wybierz właściwość.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
 • Po skonfigurowaniu działania kliknij przycisk Zapisz.

Formatowanie danych za pomocą formuły niestandardowej

Aby sformatować dane za pomocą formuły niestandardowej:

 • W prawym panelu włącz opcję Tryb nie standardowy.
 • W sekcji Formuła wprowadź formułę niestandardową.
 • Kliknij przycisk Wstaw, aby dodać do formuły jeden z poniższych elementów:
  • Wynik akcji: wartośćwyjściowa z wcześniejszej akcji w tym samym przepływie.
  • Właściwość HubSpot: wartość właściwości należąca do zapisanego rekordu.
  • Funkcja: operator używany do skonfigurowania formuły, np. kapitalizacja pierwszej litery lub dodanie liczby.

 • Aby automatycznie zapisać sformatowane dane do istniejącej właściwości:
  • Zaznacz pole wyboru Zapisz sformatowane dane do właściwości z akcją Kopiuj wartość właściwości . Po zapisaniu akcji Formatuj dane zostaniesz automatycznie przekierowany do nowej akcji Kopiuj wartość właściwości.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Właściwość, do której chcesz skopiować "[sformatowane dane]", i wybierz właściwość.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
 • Po skonfigurowaniu akcji kliknij przycisk Zapisz.

Korzystając z niestandardowych formuł, można dostosować złożone opcje formatowania danych wyjściowych. Dowiedz się więcej o funkcjach, których można używać w formułach niestandardowych. Na przykład można wykonać następujące obliczenia:

 • Usuwanie znaków specjalnych z numerów telefonów: cut(cut([phone], "-"), "*"), "#")

 • Obliczanie wysokości prowizji przedstawiciela handlowego: ([kwota] * [stawka_prowizji])

 • Łączenie ciągów wartości z różnych właściwości: concat([nazwa_firmy], [miesiąc_i_rok])


Uwaga: chociaż możliwe jest kopiowanie i wklejanie funkcji do sekcji Formuły, wszelkie tokeny, takie jak wyjścia akcji lub właściwości HubSpot , muszą być wstawiane ręcznie.

Po dodaniu akcji Formatuj dane należy skonfigurować dodatkowe akcje, aby móc korzystać ze sformatowanych danych.

Użyj danych sformatowanych

Po dodaniu akcji Formatuj dane można albo zaktualizować istniejącą właściwość sformatowanymi danymi, albo dodać sformatowane dane do Arkusza Google, jeśli zainstalowano integrację z Arkuszami Google.

Aktualizuj istniejące właściwości za pomocą sformatowanych danych

Skonfiguruj akcję Kopiuj wartość właściwości, aby zaktualizować właściwości za pomocą nowo sformatowanych danych. Akcja ta może wykorzystywać sformatowane dane z dowolnej poprzedniej akcji Formatuj dane.

 • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu.
 • W panelu akcji wybierz opcję Kopiuj wartość właściwości.
 • W prawym panelu należy kliknąć menu rozwijaneWłaściwość lub wartość do skopiowania z, a następnie kliknąć, aby rozwinąć akcję Formatuj dane. Aby użyć wcześniej sformatowanej wartości, wybierz opcję[typ wyjściowy] wartości.
 • Kliknij menu rozwijaneTyp właściwości docelowej, a następnie wybierz typ właściwości, do której chcesz skopiować dane.
 • Kliknij menu rozwijaneWłaściwość do skopiowania "[typ wyjściowy] wartość", aby wybrać właściwość, którą chcesz zaktualizować. Aby utworzyć nową właściwość, kliknij przyciskUtwórz nową właściwość [obiektu].
 • Kliknij przyciskZapisz.

Po skonfigurowaniu akcjiKopiuj wartość właściwości przepływ pracy może teraz wykorzystywać wcześniej sformatowane wartości do aktualizacji właściwości CRM.

Dodawanie sformatowanych danych do Arkuszy Google

Jeśli zainstalowano integrację z arkuszami Google Sheets, można dodawać sformatowane dane bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego bez aktualizowania żadnych właściwości w HubSpot. Na przykład, jeśli nazwy kontaktów w arkuszu muszą być sformatowane małymi literami, ale chcesz, aby w HubSpot pozostały one pisane wielkimi literami.

Możnapodłączyć aplikację Arkusze Google z App Marketplacelub zw ramach przepływu pracy.

 • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu.
 • W panelu akcji należy wybrać opcję Utwórz wiersz Arkusza Google.
 • W prawym panelu należy kliknąć menu rozwijane Arkuszkalkulacyjny. Następnie należy wybraćarkusz, do któregomają być wysyłane dane. Możesz wybrać spośród arkuszy, których właścicielem jest lub które zostały udostępnione użytkownikowi, który połączył Arkusze Google z HubSpot.
 • Kliknij menu rozwijane Arkusz.Następnie wybierz arkusz,do którego chcesz wysyłać dane. PoleArkuszodnosi się do kart znajdującychsię na dole arkusza kalkulacyjnego.
 • Skonfiguruj wiersze arkusza Google:
  • Kliknij menu rozwijaneNagłówek . Następnie wybierz odpowiedniekolumny w swoim arkuszu Google.
  • Kliknij menu rozwijaneWłaściwość .Następnie kliknij, aby rozwinąć akcję Formatuj dane. Aby użyć wcześniej sformatowanej wartości, wybierz opcję[typ wyjściowy] wartość. W tej akcji można użyć sformatowanych danych z dowolnej poprzedniej akcjiFormatuj dane .
  • Powtarzaj tę czynność do momentu ukończenia nowego wiersza.
 • Kliknij przycisk Zapisz.

Po skonfigurowaniu akcji "Utwórz wiersz w Arkuszu Google" przepływ pracy może teraz wykorzystywać wcześniej sformatowane wartości do dodawania nowych wierszy w Arkuszu Google bez wpływu na istniejące właściwości.

Dowiedz się więcej o dodawaniu danych do Arkusza Google za pomocą przepływów pracy.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.