Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Workflows

Formatera dina data med arbetsflöden

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Operations Hub Professional

Med arbetsflödesåtgärden Formatera data kan du automatiskt fixa, formatera och underhålla dina CRM-data. Du kan till exempel använda den här åtgärden för att skriva kontakt- eller företagsnamn med stor bokstavsbeteckning eller för att beräkna värden baserat på egenskaper. Data formateras till värden, som sedan kan kopieras till textegenskaper med en eller flera rader.

Att formatera data med arbetsflöden är en process i två steg. Först förbereder du dina data genom att ställa in en åtgärd för att formatera data. Därefter konfigurerar du en annan arbetsflödesåtgärd för att uppdatera uppgifterna.

1. Förbered dina data

Så här ställer du in en åtgärd för dataformatering:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
 • Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
 • I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.

 • Välj Formatera data i åtgärdspanelen.
 • I den högra panelen väljer du den egenskap eller det värde som ska formateras:
  • Om du vill formatera egenskapsvärden för registrerade poster klickar du på för att expandera[Record] i det här arbetsflödet och väljer sedan enegenskap.
  • Om du vill formatera resultat av tidigare åtgärder klickar du på för att expandera namnet Föregående åtgärd och väljer sedan en åtgärdsutgång.
 • Välj sedan ett alternativ för formatering:
  • Lägg till ett nummer: Lägg till ett specifikt nummer till egenskapen eller värdet. Ange önskat värde i fältetAntal att lägga till.
  • Lägg till ett tidsmått:Lägg till ett tidsmått (t.ex. timmar, dagar) till ett datumtidsvärde. Ange tidsmängden i fältet Amount to add och använd sedan rullgardinsmenynUnit of time (tidsenhet) för att välja tidsenhet.
  • Beräkna n:e roten till ett tal:Beräkna roten till ett tal. Ange rotnumret i fältetNth root number (Nth rotnummer ).
  • Kapitalisera första bokstaven: Kapitalisera den första bokstaven i ordet. Fungerar endast för tecken i det latinska alfabetet.
  • Ändra alla tecken till små bokstäver: Ändra alla tecken i värdet till små bokstäver. Fungerar endast för tecken i det latinska alfabetet.
  • Ändra alla tecken till versaler: ändrar alla tecken i värdet till versaler. Fungerar endast för tecken i det latinska alfabetet.
  • Ändra datumformat: ändrar datumformatet för värdet. Om du vill konfigurera fältet Formatanvänder du listan över direktiv i HubSpots dokumentation för utvecklare.
  • Ändra till titelbokstav: Ändra värdet till titelbokstav. Fungerar endast för tecken i det latinska alfabetet.
  • Konvertera till Unix-tidsstämpel: Konvertera värdet till en Unix-tidsstämpel.
  • Skär bort ett tecken eller flera tecken: Ta bort specifika tecken från värdet. Ange de tecken som du vill ta bort i fältet Tecken att klippa. För postnumret 02145 kan du till exempel skriva in 02 i fältet, vilket skulle resultera i värdet 145.
  • Dividera ett tal: Dela värdet med ett visst tal. Ange det tal som du vill dela med i fältet Antal att dela med.
  • Få fram absolut värde för ett tal:returnerar absolut värde för ett tal. Du kan använda det här alternativet för att säkerställa att ett tal är positivt.
  • Multiplicera med ett tal: Multiplicera värdet med ett visst tal. Ange multiplikatorn i fältetAntal att multiplicera med.
  • Ta bort HTML-taggar: Ta bort HTML-taggar från ett värde.
  • Avrunda ett tal:Avrunda talet antingen uppåt eller nedåt. Om du vill välja hur många decimaler som ska ingå i det formaterade talet klickar du på rullgardinsmenyn Decimal to round to och väljer en decimal. Använd sedan rullgardinsmenynAvrundningsmetod för att välja om du vill avrunda uppåt eller nedåt.
  • Subtrahera ett tidsbelopp: Subtrahera ett tidsbelopp (t.ex. timmar, dagar) från värdet. Ange subtraheringsvärdet i fältet Amount to subtract (belopp att subtrahera ) och använd sedan rullgardinsmenynUnit of time (tidsenhet ) för att välja tidsenhet.
  • Testa om ett tal är delbart:Kontrollera om ett tal är delbart med ett visst värde. Ange det tal som ska delas med i fältetAntal.
  • Trimma inledande och avslutande vitrymder:ta bort vitrymder från båda ändarna av värdet.
 • Klicka på rullgardinsmenynUtdatatyp och välj sedan enutdatatyp. Beroende på vilket formateringsalternativ du väljer kan data formateras som ett text-, siffer-, datum- eller datumtidsvärde.
 • När du har ställt in åtgärden klickar du på Spara.

När åtgärden Formatera data har lagts till kan arbetsflödet bearbeta och formatera data. Du måste sedan ställa in ytterligare åtgärder för att använda dina formaterade data.

2. Använd formaterade data

När du har lagt till åtgärden Formatera data kan du antingen uppdatera en befintlig egenskap med de formaterade uppgifterna eller lägga till de formaterade uppgifterna i ditt Google Sheet om du har installerat Google Sheets-integrationen.

Uppdatera befintliga egenskaper med formaterade data

Konfigurera en åtgärd Kopiera egenskapsvärde för att uppdatera egenskaper med de nyligen formaterade uppgifterna. Åtgärden kan använda formaterade data från någon tidigare åtgärd Formatera data.

 • I arbetsflödesredigeraren klickar du på plusikonen + för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.

  format-data-add-second-action
 • Välj Kopiera egenskapsvärde i åtgärdspanelen.
 • I den högra panelen klickar du påEgenskap eller värde som ska kopieras från rullgardinsmenyn och klickar sedan på för att expandera en åtgärd för formaterade data. Om du vill använda det tidigare formaterade värdet väljer du[utdatatyp]-värde.
 • Klicka på rullgardinsmenynTyp av målegenskap och välj sedan den typ av egenskap som du vill kopiera data till.
 • Klicka på rullgardinsmenynProperty to copy "[output type] value" to för att välja den egenskap som du vill uppdatera. Om du vill skapa en ny egenskap klickar du påSkapa en ny [objekt]-egenskap.
 • Klicka påSpara.

Med åtgärdenKopiera egenskapsvärde konfigurerad kan arbetsflödet nu använda tidigare formaterade värden för att uppdatera CRM-egenskaper.

Lägg till formaterade data i Google Sheets

Om du har installerat Google Sheets-integrationen kan du lägga till formaterade data direkt i kalkylbladet utan att uppdatera några egenskaper i HubSpot. Åtgärden kan använda formaterade data från någon tidigare åtgärdFormatera data. Om till exempel kontaktpersonernas namn i arket måste formateras med små bokstäver, men du vill att namnen fortfarande ska förbli stora bokstäver i HubSpot.

Du kanansluta appen Google Sheets från App Marketplaceeller fråni ett arbetsflöde.

 • I arbetsflödesredigeraren klickar du på plusikonen + för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
 • I åtgärdspanelen väljer du Skapa en rad i Google Sheet.
 • I den högra panelen ställer du in dina rader i Google Sheet:
  • I rullgardinsmenyn Kalkylbladväljer du detkalkylbladsom du vill skicka data till. Du kan välja bland de kalkylblad som ägs av eller har delats med den användare som har kopplat Google Sheets till HubSpot.
  • I rullgardinsmenynBladväljer du detbladsom du vill skicka data till. FältetBladhänvisar till flikarna längst ner i kalkylbladet.
  • I varje rullgardinsmenyHeader väljer du dekolumnersom ska skicka data.
  • I varje rullgardinsmenyEgenskap klickar du på för att expandera en åtgärd Formatera data. Om du vill använda det tidigare formaterade värdet väljer du[utdatatyp] värde.
 • Klicka på Spara.

När åtgärdenSkapa rad i Google Sheet har konfigurerats kan arbetsflödet nu använda tidigare formaterade värden för att lägga till nya rader i ditt Google Sheet utan att påverka befintliga egenskaper.

Läs mer om hur du lägger till data i Google Sheets med arbetsflöden.