Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie właściwości obliczeniowych

Data ostatniej aktualizacji: lutego 7, 2023

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

Właściwości obliczeniowe w HubSpot pozwalają ustawić niestandardowe równania oparte na właściwościach liczbowych. Możesz także automatycznie obliczyć min, max, count, sumę lub średnią wartość dla właściwości na powiązanych rekordach. Możesz je obliczyć na podstawie skojarzeń z określonymi etykietami, w tym etykietami nie standardowymi i relacjami firma-rodzic-dziecko.

Dowiedz się więcej o innych typach właściwości.

Uwaga: w zależności od posiadanej subskrypcji HubSpot istnieje m.in.istnieje ograniczenie liczby właściwości obliczeniowychktóre możesz utworzyć.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź doWłaściwości.

 • Kliknij menu rozwijaneWybierz obiekt, a następnie wybierz właściwości[Obiekt], aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

 • Wprowadź podstawowe informacje dla właściwości, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 • Wybierz Obliczenie dla typu pola. Po utworzeniu właściwości Obliczenie, typ pola nie może być edytowany.
 • Kliknij przycisk Zbuduj obliczenie.
 • Kliknij na Typ właściwości obliczeniowej z menu rozwijanego i wybierz typ formuły, którą chcesz utworzyć:
  • Równanie niestandardowe: umożliwia zbudowanie niestandardowego równania w celu połączenia wielu wartości właściwości liczbowych i/lub dodania stałych liczb całkowitych do wartości właściwości. Tylko właściwości z typu rekordu, dla którego tworzysz nową właściwość, mogą być używane w równaniach niestandardowych.
   • Kliknij menu rozwij ane, aby wybrać właściwość liczbową lub wpisz liczbę i kliknij opcję Stała: [wprowadzona wartość], aby dołączyć do równania stałą liczbę całkowitą.
   • Kliknij menu rozwijane funkcji, aby dodać (+), odjąć (-), pomnożyć (*) lub podzielić (/).
   • Aby dodać kolejną funkcję do równania, kliknij przycisk Dodaj do równania. Możesz również dodać dodatkowe funkcje do części równania, klikając Rozwiń w nawiasie.
calculation-property-custom-equation

Uwaga:jeśli którakolwiek z właściwości liczbowych w równaniu niestandardowym nie ma wartości lub ma wartość null, obliczenie nie zostanie uruchomione, a wartość właściwości obliczeniowej będzie pusta. Wartość będzie pusta nawet jeśli w równaniu znajduje się stała liczba.

  • Min: wyświetla minimalną wartość dla wybranej właściwości liczbowej na powiązanych rekordach wybranego obiektu. Można obliczyć na podstawie wszystkich rekordów skojarzonych tego obiektu lub dla określonych etykiet asocjacji, w tym relacji firma rodzic/dziecko.
  • Max: wyświetla maksymalną wartość dla wybranej właściwości liczbowej na wszystkich powiązanych rekordach wybranego obiektu. Można obliczyć na podstawie wszystkich skojarzonych rekordów tego obiektu lub dla określonych etykiet as ocjacji, w tym relacji rodzic/dziecko firmy.
  • Licznik: zlicza całkowitą ilość skojarzonych rekordów wybranego obiektu, które posiadają wartość dla wybranej właściwości liczba. Można obliczyć na podstawie wszystkich skojarzonych rekordów tego obiektu lub dla określonych etykiet asocjacji
   , w tym relacji firma rodzic/dziecko.
  • Suma: sumuje wartości wybranej właściwości liczbowej na wszystkich rekordach skojarzonych z wybranym obiektem. Można obliczyć na podstawie wszystkich skojarzonych rekordów tego obiektu lub dla określonych etykiet asocjacji, w tym relacji firma rodzic/dziecko.
  • Średnia: oblicza średnią wartości dla wybranej właściwości liczbowej na wszystkich powiązanych rekordach wybranego obiektu. Można obliczyć na podstawie wszystkich skojarzonych rekordów tego obiektu lub dla określonych etykiet asocjacji
   , w tym relacji firma rodzic/dziecko.
  • Czas pomiędzy: oblicza czas pomiędzy dwoma wybranymi właściwościami datownika. Wybierz właściwości Data początkowa i Data końcowa.
   • Czas będzie wyświetlany inaczej w różnych narzędziach HubSpot.
   • W przypadku właściwości daty bez znacznika czasu, domyślnym czasem używanym w obliczeniach będzie godzina 12:00 UTC dla wybranego dnia.
   • W rekordzie obiektu (np. rekordzie kontaktu) wyświetlana wartość będzie w godzinach, dniach, miesiącach lub latach. Na przykład, jeśli obliczony czas to jeden miesiąc i dwadzieścia dni, to wyświetloną wartością będzie Jeden miesiąc.
   • W raportach niestandardowych, które wykorzystują właściwość z tym typem pola, wyświetlana wartość będzie podana w dniach. Na przykład, jeśli obliczony czas to jeden rok i dwadzieścia dni, wyświetloną wartością będzie 385 dni.

Uwaga: w ramach HubSpot surowe wartości typów właściwości Time between i Average są przechowywane w milisekundach. Jeśli używasz tych wartości w równaniu i daje ono wyższą wartość niż oczekiwana, użyj konwertera milisekund, aby przekonwertować na żądaną jednostkę czasu.

 • Aby dodać dodatkowy warunek, kliknąć Utwórz warunek. Po ustawieniu dodatkowego warunku, warunek ten musi być spełniony, aby właściwość została obliczona (np. oblicz właściwość, gdy kwota ostatniej transakcji > 1000).
  • W pierwszym menu rozwijanym wybierz właściwość.
  • W drugim menu rozwijanym wybierz operator, który będzie porównywał wartość pierwszej właściwości do liczby lub do wartości innej właściwości.
  • W trzecim menu rozwijanym wybierz właściwość lub wpisz liczbę , która zostanie porównana z pierwszą właściwością.
 • Kliknij przycisk Utwórz. Po utworzeniu typ pola właściwości będzie miał postać Równanie lub Zwijanie, w zależności od wybranego typu właściwości obliczanej.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.