Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Tworzenie zespołów i zarządzanie nimi

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 17, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

Zespoły w HubSpot umożliwiają organizowanie użytkowników w grupy w celach organizacyjnych i raportowych.

Jeśli jesteś użytkownikiemEnterprise, możesz również utworzyć hierarchię zespołów poprzez ustawienie relacji rodzic-dziecko pomiędzy zespołami. Członkowie zespołów macierzystych mogą widzieć wszystko, co jest własnością zespołu dziecięcego, ale zespół dziecięcy nie może widzieć wszystkiego, co jest własnością zespołu macierzystego lub innych zespołów dziecięcych.

Użytkownicy z uprawnieniami Super admin lub uprawnienia do dodawania i edycji użytkowników w Marketing Hub, Sales Hublub centrum usług Profesjonalna strona lub Enterprise konto może również przypisać użytkownika do dodatkowych zespołów.

Uwaga: liczba zespołów, które możesz utworzyć, zależy od Twojego abonamentu. Dowiedz się więcej o limitach zespołów na swoim koncie. Dodatkowo, możesz zakupić dodatkowe 100 zespołów podczas rejestracji w HubSpot.

Tworzenie zespołów

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiUżytkownicy i zespoły.
 • Kliknij kartęZespoły, a następnie kliknij przyciskUtwórz zespół.
 • W prawym panelu wprowadź nazwę zespołu. Jeśli jesteś użytkownikiemEnterprise, możesz utworzyć hierarchię zespołów i uczynić nowy zespół dzieckiem istniejącego zespołu. Aby to zrobić, wybierz istniejący zespół z menu rozwijanego Zespółnadrzędny.
 • Aby dodać głównych członków zespołu do zespołu, kliknij menu rozwijane Główni członkowie zespołu, a następnie wybierz użytkowników. Użytkownicy mogą być ustawieni jako główni członkowie zespołu tylko dla jednego zespołu. Główni członkowie zespołu będą widzieć wszystkie niestandardowe widoki rekordów ustawione dla zespołu.
 • Aby dodać dodatkowych członków zespołu do zespołu, kliknij menu rozwijaneDodatkowi członkowie zespołu, a następnie wybierz użytkowników. Użytkownicy, którzy są ustawieni jako główni członkowie zespołu dla innego zespołu, będą musieli zostać dodani jako dodatkowi członkowie zespołu.

Uwaga: bycie dodatkowym członkiem zespołu daje użytkownikowi jedynie dostęp do jego rekordów i zawartości. Użytkownicy ci nie będą uwzględniani w żadnych raportach zespołu,regułach routingu (np.regułach routingu konwersacji), powiadomieniach zespołu (np. powiadomieniach e-mail o wysłaniu formularza do zespołu) aniakcjach rotacji przepływu pracy. Nie będą też mogli przeglądaćwidoków rekordów zdefiniowanych dla danego zespołu.

 • Kliknij przyciskZapisz.
create-team-sidebar

Edytuj istniejące zespoły

Po utworzeniu zespołu można edytować jego informacje, przenosić go między zespołami nadrzędnymi( tylko w wersjiEnterprise ) lub usunąć.

Aby edytować istniejące zespoły:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiUżytkownicy i zespoły.
 • Kliknij przyciskZespołyzakładkę Zespoły.
 • Przeglądaj lub wyszukaj swój zespół. Jeśli jesteś użytkownikiemEnterprise , a zespół, który chcesz edytować, jest zespołem dziecięcym, kliknij najpierw nazwę zespołu macierzystego, aby zlokalizować swój zespół do edycji.
 • Najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 • W razie potrzeby dokonać zmian w polu Nazwa zespołu. Jeśli jesteś użytkownikiemEnterprise, użyj menu rozwijanegoZespół nadrzędny, aby dodać, zmienić lub usunąć zespół nadrzędny.
 • Aby dodać lub usunąć użytkowników z zespołu, użyj menu rozwijanychPrimary team members (Główni członkowie zespołu) iAdditional team members (Dodatkowi członkowie zespołu ), a następnie wybierz użytkowników, których chcesz dodać lub usunąć.
 • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: użytkownicy z uprawnieniami własności zespołumogą uzyskać dostęp do rekordów należących do dowolnych członków przypisanychdo nichzespołów oraz, w przypadku posiadania zespołów rodzic-dziecko (tylko kontaEnterprise),członków zespołów-dzieci swojego zespołu. Dowiedz się więcej ouprawnieniachtylkodla zespołów.

create-team-sidebar

Aby przenieść zespół do innego zespołu rodzica lub dziecka( tylkoEnterprise ):

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiUżytkownicy i zespoły.
 • Kliknij przyciskZespołyzakładkę Zespoły.
 • Przeglądaj lub wyszukaj swój zespół. Jeśli jesteś użytkownikiemEnterprise , a zespół, który chcesz edytować, jest zespołem dziecięcym, kliknij najpierw nazwę zespołu macierzystego, aby zlokalizować swój zespół do edycji.
 • Najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
 • W oknie dialogowym:
  • Użyj menu rozwijanego Drużyny, aby wybrać drużyny, które chcesz przenieść. Wszystkie zespoły dziecięce pod danym zespołem również zostaną przeniesione.
  • Użyj menu rozwijanegoZespół rodzica, aby wybrać nowy zespół rodzica, do którego chcesz przenieść wybrane zespoły.
 • Kliknij przyciskZapisz.

Aby usunąć zespół:

Uwaga: jeśli są jakieś aktywa przypisane do zespołu, zalecane jest, aby przed usunięciem przypisać je do innego zespołu. Jeśli żaden inny zespół nie ma przypisanych tych aktywów podczas usuwania, aktywa staną się nieprzypisane i dostępne dla wszystkich na koncie do oglądania.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiUżytkownicy i zespoły.
 • Kliknij przyciskZespołyzakładkę Zespoły.
 • Przeglądaj lub wyszukaj swój zespół. Jeśli jesteś użytkownikiemEnterprise , a zespół, który chcesz edytować, jest zespołem dziecięcym, kliknij najpierw nazwę zespołu macierzystego, aby zlokalizować swój zespół do edycji.
 • Najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 • W oknie dialogowym kliknij przyciskUsuń zespół.

Przypisywanie użytkowników do dodatkowych zespołów (Marketing Hub, Sales Hub i Service Hub Professional lub Enterprise)

Gdyuprawnienie jest ustawione jakoTylko dla zespołu, użytkownicy mogą uzyskać dostęp tylko do rekordów będących własnością lub przypisanych do użytkowników w zespole dla tego konkretnego uprawnienia.

Gdy użytkownik potrzebuje dostępu do rekordów lub zawartości innego zespołu,Administrator z uprawnieniemDodawanie i edycja użytkowników lub Super Administrator, może przypisać użytkownika do dodatkowych zespołów.Będą onil będą mieli dostęp do rekordów i zawartości dodatkowego zespołu z uprawnieniamiTylko dla zespołu. Dodatkowi członkowie zespołu mogą również uzyskać dostęp do kontaktów należących do głównych członków zespołu.

Gdy użytkownik jest dodawany do dodatkowego zespołu:

 • użytkownik może uzyskać dostęp do rekordów dodatkowego zespołu i wszelkiej zawartości, która jest ustawiona na uprawnieniatylko dla zespołu.
 • użytkownik może uzyskać dostęp do rekordów posiadanych przez członków zespołu głównego.
 • członkowie zespołu głównego mają dostęp do rekordów członków zespołu dodatkowego.

Uwaga: bycie członkiem dodatkowego zespołu daje użytkownikowi dostęp tylko do zapisów i zawartości zespołu. Tużtkownicy ci nie będą uwzględniani w raportach zespołu, regułach routingu (np. regułach routingu konwersacji), powiadomieniach zespołu (np. powiadomieniach e-mail o wysłaniu formularza do zespołu) ani akcjach rotacji przepływu. Nie będą też mogli oglądaćwidoków rekordów zdefiniowanych dla danego zespołu.

Aby przypisać użytkownikowi dodatkowy zespół:

 • Na swoim koncie HubSpot kliknijikonę ustawień na głównym pasku nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiUżytkownicy i zespoły.
 • Kliknijużytkownika, któremu chcesz przypisać dodatkowy zespół.
 • W prawym panelu, pod nazwą użytkownika, kliknij menu rozwijaneZespół.
 • Kliknij menu rozwijaneDodatkowe zespołyi wybierzzespół, który chcesz przypisać do użytkownika. Do każdego użytkownika można przypisać maksymalnie pięć zespołów dodatkowych.

additional-team

 • Kliknij przyciskZastosuj.
 • Kliknij przyciskZapisz. Użytkownik będzie teraz częścią dodatkowego zespołu, oprócz swojego podstawowego zespołu.