Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Integracja z Salesforce | Najczęściej zadawane pytania

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Szybko znajdź odpowiedzi i ogólne informacje na temat integracji HubSpot-Salesforce.

Aby uzyskać szybkie odpowiedzi na temat wersji 3.0 pakietu konektorów, zapoznaj się z tym artykułem: HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Frequently Asked Questions.


Instalacja

Czy integracja HubSpot-Salesforce wspiera Salesforce Government Cloud?

Tak, integracja HubSpot-Salesforce obsługuje i może łączyć się z Salesforce Government Cloud.

Czy integracja HubSpot-Salesforce obsługuje Salesforce Group Edition?

Nie, integracja HubSpot-Salesforce nie obsługuje Salesforce Group Edition. Integracja obsługuje edycje Salesforce z dostępem do API oraz Salesforce Professional.

Czy mogę zintegrować wiele kont HubSpot z jednym środowiskiem Salesforce?

Jeśli Twój konektor HubSpot-Salesforce jest w wersji 2.60 lub wyższej, możesz zintegrować wiele kont HubSpot z jednym środowiskiem Salesforce. Jeśli masz już jedno konto HubSpot zintegrowane ze środowiskiem Salesforce, możesz wykonać te same kroki, aby zainstalować integrację Salesforce na drugim koncie HubSpot.

Uwaga: jeśli integrujesz wiele kont HubSpot z jednym środowiskiem Salesforce, dla ustawieniaTworzenie kontaktów w HubSpot zaleca się wybranie opcji Nie twórz automatycznie kontaktów HubSpot. W przypadku wybrania którejkolwiek z pozostałych opcji, leady lub kontakty Salesforce utworzone przez jedno konto HubSpot mogą tworzyć kontakty na drugim koncie HubSpot.


Sync

Które kontakty z HubSpot będą synchronizowane z Salesforce?

Wszystkiekontakty z HubSpot będą domyślnie synchronizowane z serwisem Salesforce. Jeśli jednak utworzysz w HubSpot listę włączającą , tylko kontakty spełniające kryteria listy włączającej będą synchronizowane do Salesforce.

W dniu 22 czerwca 2017 r. dla wszystkich kont HubSpot zintegrowanych z Salesforce, które nie posiadały listy włączającej, zostały utworzone domyślne listy włączające. Lista ta nosi nazwę Salesforce inclusion list (default) i obejmuje wszystkie kontakty, z wyjątkiem tych, które mają etap Lifecycle na poziomie Subscriber. Konta HubSpot utworzone lub zintegrowane z Salesforce po 22 czerwca 2017 r. nie będą miały domyślnie listy włączającej, a wszystkie kontakty będą synchronizowane z Salesforce.

Uwaga: jeśli nowe leady lub kontakty Salesforce są ustawione na tworzenie kontaktów HubSpot w ustawieniach integracji, odpowiedni kontakt zostanie utworzony lub zdeduplikowany w HubSpot, gdy zostanie utworzony lead lub kontakt Salesforce, nawet jeśli skon figurowano listę włączającą , na której nie ma kontaktu HubSpot.Dalsze aktualizacje kontaktu/leada zarówno z HubSpot, jak i Salesforceniebędą synchronizowane z drugą platformą.

Jak integracja HubSpot-Salesforce radzi sobie z duplikatami rekordów?

HubSpot automatycznie deduplikuje leady/kontakty z Salesforce po adresie e-mail. Dowiedz się więcej o tym, jak HubSpot zarządza zduplikowanymi leadami i kontaktami Salesforce.

HubSpot deduplikuje konta Salesforce (firmy HubSpot) na podstawie powiązanych z nimi kontaktów. Po ustanowieniu tej relacji, firma HubSpot nie będzie synchronizowana z innym kontem Salesforce. Na przykład, jeśli kontakty powiązane z firmą HubSpot zostaną powiązane z inną firmą HubSpot, zostaną one następnie powiązane z odpowiednim kontem Salesforce nowej firmy HubSpot. Nie spowoduje to synchronizacji oryginalnej firmy HubSpot z odpowiadającym jej kontem Salesforce innej firmy.

HubSpot nie deduplikuje szans Salesforce (transakcji HubSpot).

Dowiedz się, jak zarządzać zduplikowanymi rekordami w Salesforce.

Czy konta osób z Salesforce mogą synchronizować się z HubSpot?

Tak, możliwa jest synchronizacja kont osób w Salesforce z HubSpot. W przeciwieństwie do kont biznesowych, konta osób nie mogą mieć powiązanych kontaktów w Salesforce. Zamiast tego, używają one określonego identyfikatora typu rekordu do przechowywania zarówno konta, jak i kontaktu w tym samym układzie.

Gdy tworzone jest konto osoby, Salesforce w tle tworzy również kontakt. Chociaż kontakt nie jest bezpośrednio widoczny w Salesforce, HubSpot tworzy unikalny rekord firmy i kontaktu, gdy konta osób są włączone (jeśli Salesforce jest ustawiony na tworzenie kontaktów w HubSpot i włączona jest synchronizacja kont). Nazwa na koncie osoby będzie synchronizowana zarówno z nazwą kontaktu HubSpot, jak i z nazwą firmy HubSpot, dlatego oczekuje się, że firmy HubSpot będą istniały z nazwami kont osób.

HubSpot nie może tworzyć kont osób w Salesforce, gdy nowe kontakty są tworzone w HubSpot. Jeśli HubSpot jest ustawiony na tworzenie nowych leadów w Salesforce, gdy nowe kontakty są tworzone w HubSpot, nowy lead może zostać przekonwertowany na konto osoby w Salesforce, o ile nie ma wartości w polu Firma. Leady, które mają wartość w polu Firma, są konwertowane na konta biznesowe.

Dlaczego niektóre działania HubSpot tworzą duplikaty zadań Salesforce?

Za każdym razem, gdy kontakt otwiera lub klika wiadomość marketingową wysłaną z Twojego konta HubSpot, HubSpot deduplikuje każdy typ aktywności na osi czasu rekordu obiektu. Jeśli skonfigurowałeś te aktywności e-mail do synchronizacji z Salesforce, odpowiadające im zadania Salesforce są tworzone za pomocą interfejsu API zdarzeń e-mail HubSpot, który nie deduplikuje aktywności.

  • Jeśli kontakt otworzy lub kliknie wiadomość marketingową wiele razy, zostanie utworzonych wiele zadań Salesforce.
  • Jeśli kontakt przekaże wiadomość marketingową innemu odbiorcy, wszystkie kolejne otwarcia i kliknięcia wiadomości zostaną przypisane do pierwotnego kontaktu, a także zostanie utworzonych więcej zadań Salesforce.

Dlaczego właściwość Lifecycle stage nie pojawia się w Salesforce?

Etap cyklu życia jest domyślną właściwością kontaktu HubSpot, która nie istnieje w Salesforce. Aby zsynchronizować dane etapu cyklu życia z Salesforce, utwórz pole niestandardowe w Salesforce, a następnie utwórz mapowaniepola w HubSpot.

Dlaczego właściwość Nazwa firmy kontaktu nie jest synchronizowana z usługą Salesforce?

Jeśli osoba kontaktowa Nazwa firmy nie jest synchronizowana między HubSpot a Salesforce, może to być spowodowane tym, że kontakt HubSpot jest synchronizuje się z kontaktem Salesforce, a nie z leadem Salesforce.

  • TropyzSalesforce mają pole tekstowe Nazwa firmy.
  • KontaktySalesforce mają pole referencyjne Account Name (Nazwa konta) powiązane z powiązanym rekordem konta.

Pole Salesforce Account Name jest polem referencyjnym, a właściwość HubSpot Company name jest polem tekstowym jednowierszowym. Ponieważ nazwa firmy i nazwa konta są różnymi typami pól, nie można ich zsynchronizować z tą samą właściwością w HubSpot.

Jeśli kontakt HubSpot synchronizuje się z kontaktem Salesforce, właściwość HubSpot Nazwa firmynie będzie synchronizowana z Salesforce. Jednakże, jeśliwłączona jest synchronizacja konta , konto powiązane z kontaktem Salesforce będzie synchronizowane z odpowiednią firmą powiązaną z kontaktem HubSpot. Te właściwości powiązanej firmy mogą być używane w filtrach listy HubSpot i CRM, przepływach pracy i personalizacji treści.

Czy status subskrybenta wiadomości e-mail jest synchronizowany pomiędzy HubSpot a Salesforce?

Tak.Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce, automatycznie tworzone jest standardowe mapowanie pól, które synchronizuje właściwość kontaktu HubSpot Unsubscribed from all email oraz pole lead/kontakt Salesforce Email Opt Out. To mapowanie pól nie może być modyfikowane ani usuwane zgodnie z przepisami CAN-SPAM.

  • Kiedy kontakt wypisuje się z komunikacji e-mailowej na Twoim koncie HubSpot lub zaznacza pole wyboru Email Opt Out na swoim rekordzie leadu lub kontaktu w Salesforce, drugi system zostanie zaktualizowany.
  • Jeśli kontakt został oznaczony w HubSpot jako wypisany, usunięcie zaznaczenia pola wyboru Email Opt Out na jego rekordzie leadu lub kontaktu w Salesforce nie spowoduje ponownej subskrypcji na komunikację e-mailową. Aby ponownie otrzymywać wiadomości marketingowe wysyłane z Twojego konta HubSpot, klient musi sam podjąć odpowiednie działania.
  • Jeśli kontakt nie jest aktualnie synchronizowany między HubSpot a Salesforce (np. nie znajduje się na liście włączającej Salesforce, jeśli taka została skonfigurowana), status rezygnacji z wiadomości e-mail nie zostanie przekazany z żadnego z systemów do czasu pierwszej synchronizacji kontaktu.

Czy zamknięte/wygrane szanse na kontach Salesforce przekonwertują kontakty z HubSpot na klientów?

Aby szanse na kontach Salesforce oznaczone jako Zamknięte/Wygrane mogły zmienić etap cyklu życia powiązanych z nimi kontaktów HubSpot na Klient, w HubSpot muszą być włączone następujące ustawienia:

Ponadto, co najmniej jeden kontakt Salesforce na koncie musi być powiązany z szansą poprzez role kontaktu. Szansa Salesforce z powiązanym kontem, ale bez powiązanych kontaktów, nie będzie miała wpływu na etap cyklu życia kontaktów HubSpot.

Właściciele Salesforce

W jaki sposób HubSpot identyfikuje właścicieli Salesforce?

HubSpot identyfikuje użytkowników Salesforce Standard, PowerPartner, Guest oraz Queue jako właścicieli Salesforce, gdy:

  1. Są one importowane do HubSpot z Salesforce.
  2. Użytkownik Salesforce jest właścicielem rekordu leadów, kontaktów, kont lub okazji, które są synchronizowane z HubSpot.

W jaki sposób informacje o właścicielu w Salesforce są synchronizowane z HubSpot?

Domyślnie pole Owner ID w rekordzie leadu, kontaktu, konta lub okazji w Salesforce będzie synchronizowane z właściwością właściciela kontaktu/firmy/dealu w HubSpot.

Każdy właściciel Salesforce może zsynchronizować się z HubSpot, ale tylko właściciele w HubSpot, którzy pasują do nazwy i adresu e-mail aktywnego użytkownika Salesforce, zostaną zsynchronizowani z Salesforce. Jeśli HubSpot spróbuje zsynchronizować właściciela, który nie istnieje w Salesforce, pole Owner ID zostanie zresetowane do ostatniej wartości z Salesforce.

Dowiedz się więcej o tym, jak właściciele Salesforce są przypisywani do kontaktów, firm i transakcji HubSpot, które są synchronizowane z Salesforce.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.