Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Konfigurowanie opcji warunkowych dla właściwości (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: listopada 13, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Można skonfigurować logikę warunkową dla właściwości, tak aby tylko odpowiednie opcje były wyświetlane dla rekordu w oparciu o wartość rekordu dla innej właściwości. Ta logika warunkowa jest dostępna tylko dla wyliczeniowych typów właściwości, które obejmują wybór rozwijany, wiele pól wyboru, pojedyncze pole wyboru i właściwości wyboru radiowego.

Na przykład możesz mieć właściwość Department, aby wskazać segment, w którym pracuje kontakt, oraz właściwość Role, aby określić jego stanowisko. Możesz skonfigurować opcje warunkowe dla właściwości Rola, tak aby jeśli wartością Działu kontaktu była Inżynieria, jedynymi opcjami, które pojawią się dla Roli, były Inżynier, Kierownik Inżynierii i Dyrektor Inżynierii.

Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami superadministratora, dowiedz się, jak włączyć swoje konto do wersji beta.

Konfigurowanie warunkowych opcji właściwości

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia superadministratora, aby skonfigurować opcje warunkowe dla właściwości. Aby skonfigurować opcje warunkowe:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

 • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz właściwości Kontakt, Firma, Transakcja, Bilet lub [Obiekt niestandardowy].
 • Kliknij nazwę istniejącej właściwości, aby edytować jej opcje warunkowe. Ta właściwość będzie właściwością zależną.
 • W prawym panelu kliknij kartę Opcje warunkowe.
 • Aby wybrać właściwość kontrolującą (tj. właściwość, która określi, które opcje pojawią się dla właściwości zależnej), kliknij menu rozwijane Controlling property, a następnie wybierz właściwość. Dla właściwości kontrolującej można wybrać tylko właściwości typu wyliczeniowego.
 • Aby ustawić opcje warunkowe na podstawie wartości właściwości kontrolującej:
  • W sekcji When controlling property equals kliknij opcję.
  • W sekcji Pokaż te opcje wybierz, które opcje właściwości powinny pojawić się w rekordzie, gdy właściwość kontrolna ma tę wartość.
   • Aby wyświetlić wszystkie opcje, gdy właściwość kontrolująca ma tę wartość, kliknij Wszystkie dostępne opcje.
   • Aby uwzględnić tylko określone opcje, gdy właściwość kontrolna ma tę wartość, kliknij opcję Tylko te opcje, a następnie zaznacz pola wyboru opcji, które mają być wyświetlane.
  • W razie potrzebypowtórz tę czynność dla opcji właściwości sterującej.

conditional-property-options

 • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

W przyszłości, gdy ręcznie utworzysz nowy rekord lub ustawisz wartość właściwości w rekordzie lub inline na stronie głównej obiektu, dostępne opcje właściwości będą zależeć od wartości właściwości kontrolnej dla tego rekordu. Jeśli właściwość kontrolna nie ma wartości, wszystkie opcje zostaną wyświetlone dla właściwości zależnej.

conditional-options-in-create-record-form

Łączenie opcji z opcjami warunkowymi

W przypadku scalenia opcji dla właściwości z opcjami warunkowymi, wynikowa logika opcji pozostanie, a wszelka unikalna logika dla scalonych opcji nie będzie już miała zastosowania. Aby upewnić się, że opcje warunkowe działają poprawnie po scaleniu, można przejrzeć i ręcznie edytować logikę opcji warunkowych właściwości zależnej.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.