Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Reports

Maak aangepaste enkelvoudige object- en cross-object-rapporten aan

Laatst bijgewerkt: december 10, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Met aangepaste rapporten heeft u meer flexibiliteit in het analyseren vanobjecten en activiteiten in uw HubSpot account.

Met de lijst met rapporten kunt ualle standaardrapporten in uw account en alle aangepaste rapporten die u maakt,beheren.

De objecttypes die beschikbaar zijn voor aangepaste objectrapporten zijn contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, activiteiten, producten of feedback inzendingen. U kunt zowel enkelvoudige object- als cross-objectrapporten maken:

 • Enkelvoudig object: u kunt rapporteren over één objecttype.
 • Cross-object: u kunt relaties tussen twee verschillende objecttypes analyseren.

Let op: erzijn grenzen aan het aantal aangepaste rapporten dat u kunt hebben, afhankelijk van uw abonnement. Meer informatie over deze limieten vindt u in de HubSpot Product & Services Catalogus.

 • Rapporten >Rapporten.
 • Klik rechtsboven opAangepast rapport aanmaken.
 • Selecteer in het linkerdeelvensterEnkelvoudig object of Kruis-object .
 • Selecteer de objecten waarover u wilt rapporteren en klik vervolgens op Volgende.
 • Klik bovenin opde naamvan uw rapport om hette bewerken.
 • Klik in het linkerpaneel op Add[Object type] Property omte bladerenen selecteer de eigenschappendie uwilt rapporteren.
  • Na het selecteren van deze eigenschappen, in het linker paneel, sleept u deeigenschappen omde kolommen in de tabel aan de rechterkant te herschikken.
  • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op de x.

 • Klik linksboven op Filtersomde records die in uw rapport verschijnen te segmenteren.
  • Klik opFilter toevoegenen bladerof zoek naar de eigenschap die u wilt gebruiken om uw rapport te filteren en stel vervolgens de criteria in. U kunt de AND en OR logica gebruiken om de records te helpen filteren.
  • Als u rapporteert over transactiebedragen enmeerdere valuta's hebt, kuntu hierdeeigenschapValuta toevoegen om deals met een specifieke valuta te filteren.

Let op:u moet ten minste één filter aan uw rapport toevoegen.

 • Nadat u uw eigenschappen en filters hebt ingesteld, klikt u opGegevens ophalenomde relevante records te verzamelen. Als de records al automatisch zijn verzameld, ga dan naar de volgende stap.
 • Klik op hettabblad Visualisatie om de grafiek voor uw rapport aan te passen.
 • Selecteer een grafiektype. De opties zijn afhankelijk van het objecttype dat u hebt geselecteerd.
 • Sleep in de sectieGrafiek configureren eigenschappennaarde sectie Weergaveom zetoe te voegen aanuw grafiek. U moet een datum-eigenschap ofeen eigenschapselecterendie een specifieke telling geeft om uw gegevens te plotten.
cross-object%20visualization

Let op: in een cross-objectrapport kan een record meerdere malen worden geteld als het meer dan eens aan de getoonde metriek voldoet.

Wanneer een metriek wordt geselecteerd voor weergave op basis van één objecttype (bijv. contacten), telt het rapport het aantal keren dat elk record aan de weergegeven metriek voldoet. Voor records van het andere objecttype (bijv. bedrijf) kan het rapport elk record meerdere keren tellen als het meerdere associaties heeft.

Bijvoorbeeld in een cross-object rapport met een dataset van één bedrijf gekoppeld aan twee contacten:

 • Wanneer u de datum (Contactpersoon ) hebt geselecteerd om te worden weergegeven:
  • Twee gevallen van het bedrijf zullen verschijnen omdat het bedrijf voldoet aan de criteria waarbij de datum voor het aanmaken van een contact twee keer bekend is, omdat het aan twee contacten is gekoppeld.
  • Elk contact zal als één instantie worden geteld omdat ze elk één keer voldoen aan de getoonde criteria.
 • Wanneer de datum (Bedrijf ) is geselecteerd om te worden weergegeven:
  • Slechts één instantie van het bedrijf verschijnt omdat het slechts één keer aan de weergegeven criteria van Aanmaakdatum bekend is voor een bedrijf.
  • Elke contactpersoon zal ook als één instantie worden geteld, aangezien elk van hen aan één bedrijf is gekoppeld.
 • Klik rechtsboven op Frequentie omde tijdsintervallen in het rapport te bepalen. Als u Wekelijks selecteert, begint een week in het rapport op maandag.
 • Als u een lijn- of gebiedsgrafiek hebt geselecteerd met een eigenschap van de datum als rapportmeting, kunt u de huidige ingestelde gegevens vergelijken met een doel of een vorige tijdsperiode. Klik in de rechterbovenhoek op het vervolgkeuzemenu Display options (Weergaveopties).
  • Om uw gegevens te vergelijken met een statisch cijferdoel voor elke maand, selecteert u Opnemen vanmaandrapportdoel en voert uhet maanddoel in het veldDoel in.
  • Om uw gegevens te vergelijken met bestaande doelen dieu hebt ingesteld met betrekking tot de gegevens in uw rapport, selecteert u Doel opnemen[meting].
  • Om uw gegevens met een vorige periode te vergelijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Vergelijking en selecteert u het datumbereik waarmee udehuidige gegevenswilt vergelijken. De opties die hier worden weergegeven zijn afhankelijk van de datumkenmerkenfilters die u hebt ingesteld.

reports-comparison-options

 • Als u rapporteert over deals,meerdere valuta's in uwaccount heeft, en het Bedrag in bedrijfsvaluta eigenschap, hetGesloten bedrag inbedrijfsvaluta eigenschap, of het Verwachtbedrag inbedrijfsvaluta eigenschaphebt geselecteerd, zullen de bedragenstandaardinde bedrijfsvalutaverschijnen. Klik op het Valutadropdownmenu om bedragen om te zetten naar een andere valuta.
 • Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u rechtsbovenopExporteren. In het dialoogvenster selecteert u het bestandstype, voert uhete-mailadres in om ditbestand te ontvangenen klikt u vervolgens op Exporteren.
 • Wanneer u klaar bent met uw rapport, klikt u op Opslaanom het toe te voegenaan uw lijst met opgeslagen rapporten.