Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połączenie HubSpot i Shopify (synchronizacja danych)

Data ostatniej aktualizacji: lipca 8, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Integracja HubSpot i Shopify wypełnia lukę między działaniami e-commerce a działaniami marketingowymi. Poniżej dowiesz się, jak połączyć Shopify, analizować dane i skonfigurować pulpit nawigacyjny e-commerce.

Zanim zaczniesz

Połącz aplikację

 • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
 • Wyszukaj Shopify i wybierz ją w wynikach.
 • W prawym górnym rogu kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
 • Wprowadź adresURL Shopify swojegosklepu i kliknij Zainstaluj aplikację.
 • Jeśli jesteś już zalogowany(-a) na swoje konto Shopify, aplikacja połączy się automatycznie. Jeśli nie, w wyskakującym okienku wprowadź swoje dane logowania do Shopify.

Po połączeniu pierwszego sklepu możesz połączyć dodatkowe sklepy Shopify ze strony aplikacji Shopify:

 • W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Połącz inny sklep.
 • W prawym panelu kliknij Shopify.
 • Kliknij Połącz.
 • Wprowadź adres URL Shopify sklepu, a następnie kliknij Połącz z Shopify.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Aby włączyć synchronizację danych:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje..
 • Kliknij Shopify.
 • Kliknij Skonfiguruj synchronizację.
 • Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot i Shopify. Możesz synchronizować następujące obiekty:
HubSpot Shopify
Kontakty Klienci
Firmy Firmy
Produkty Produkty
Zamówienia Zamówienia
Wózki Porzucone kasy

Po włączeniu synchronizacji dane będą automatycznie synchronizowane między dwoma systemami. Po zakończeniu początkowej synchronizacji rekordy zostaną zsynchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.

Można również dostosować ustawienia synchronizacji. Dowiedz się więcej o mapowaniu pól między HubSpot i Shopify.

Aby wyłączyć synchronizację danych:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje..
 • Kliknij Shopify.
 • Kliknij Akcje na obiekcie synchronizacji, który chcesz wyłączyć > Wyłącz synchronizację.

Zapobiegnie to synchronizacji rekordów między HubSpot i Shopify. Po wyłączeniu synchronizacji możesz kliknąć Edytuj ustawienia synchronizacji, aby włączyć ją ponownie. Możesz też kliknąć Usuń synchronizację, aby usunąć synchronizację.

Przejrzyj reguły duplikowania i usuwania

Każdy obiekt synchronizowany między HubSpot i Shopify ma własny zestaw reguł deduplikacji i usuwania. Zapoznaj się z poniższymi regułami:

Kontakty

 • Synchronizacja danych dopasowuje rekordy kontaktów, porównując ich adresy e-mail. Aby ograniczyć tworzenie zduplikowanych rekordów w obu aplikacjach, na ekranie Limit zaznacz pole wyboru Synchronizuj tylko kontakty z adresem e-mail.
 • Gdy kontakty utworzone z Shopify zostaną usunięte w HubSpot, odpowiadające im rekordy klientów nie zostaną usunięte w Shopify.
 • Gdy rekordy klientów zostaną usunięte w Shopify, odpowiadające im rekordy kontaktów nie zostaną usunięte w HubSpot.

Firmy

 • Synchronizacja danych dopasowuje rekordy firm na podstawie nazwy firmy lub nazwy domeny. Synchronizacja tylko firm z nazwą lub domeną zapobiega tworzeniu duplikatów rekordów.
 • Gdy rekordy firm zostaną usunięte w HubSpot, odpowiadający im rekord nie zostanie usunięty w Shopify.

Produkty

 • Synchronizacja danych dopasowuje produkty na podstawie nazwy produktu.
 • Jeśli produkty zostaną usunięte w Shopify, odpowiadający im produkt w HubSpot zostanie usunięty. Gdy produkt zostanie usunięty z koszyka Shopify, odpowiadająca mu pozycja zostanie usunięta z rekordu zamówienia w HubSpot.
 • Warianty produktów Shopify nie mogą być synchronizowane z HubSpot.

Zamówienia

 • Każde zamówienie jest powiązane z produktem i klientem podczas synchronizacji z Shopify, a odpowiadający mu rekord zamówienia w HubSpot będzie powiązany z koszykiem i rekordem kontaktu.
 • Zamówienie Shopify z powiązanym klientem, który nie został utworzony z adresem e-mail, zostanie zsynchronizowane z HubSpot jako zamówienie bez powiązanego kontaktu.
 • Po włączeniu synchronizacji zamówień wszystkie rekordy spełniające kryteria filtrowania zostaną zsynchronizowane natychmiast. Jeśli rekordy zostały już zaimportowane do którejkolwiek z aplikacji, mogą one zostać ponownie zsynchronizowane i utworzyć nowy, zduplikowany rekord.

Wózki

 • Synchronizacja koszyków nie identyfikuje automatycznie ani nie scala zduplikowanych rekordów.
 • Po włączeniu synchronizacji koszyka wszystkie rekordy spełniające kryteria filtrowania zostaną natychmiast zsynchronizowane. Jeśli zaimportowałeś już rekordy do którejkolwiek z aplikacji, mogą one zostać ponownie zsynchronizowane i utworzyć nowy, zduplikowany rekord.

Wyświetlanie obiektów koszyka i zamówień

Zamówienia i porzucone kasy zsynchronizowane z Shopify do HubSpot można przeglądać w odpowiednich obiektach zamówień i koszyków w HubSpot. Aby wyświetlić obiekty:

 • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
 • W lewym górnym rogu kliknij opcję Kontakty.
 • W menu rozwijanym wybierz Carts dla porzuconych koszyków lub Orders dla zamówień Shopify. Spowoduje to przejście do strony indeksu obiektów.
 • Możesz również uzyskać dostęp do stron indeksu zamówień i koszyków, wykonując następujące czynności:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje..
  • Kliknij Shopify.
  • Kliknij kartę Feature discovery.
  • Kliknij opcję Wyświetl zamówienia lub Wyświetl koszyki.

Uwaga: musisz byćsuper administratorem, aby aktualizować i usuwać zamówienia i koszyki .

Aby utworzyć niestandardowe właściwości koszyka i obiektu zamówienia:

 • Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień na głównym pasku nawigacyjnym.
 • Kliknij opcję Właściwości.
 • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwości koszyka lub Właściwości zamówienia.
 • Następnie utwórz właściwości.

Po zainstalowaniu integracji Shopify można również używać obiektów koszyka i zamówień do wyzwalania przepływów pracy. Możesz także użyć właściwości do segmentowania kontaktów i firm oraz tworzenia niestandardowych raportów.

Wyświetlanie i edytowanie potoku zamówień

Zamówienia zsynchronizowane z Shopify do HubSpot pojawią się w potoku zamówień . Potok ma następujące domyślne etapy: Otwarte, Przetworzone, Wysłane i Anulowane. Aby edytować etapy transakcji:

 • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
 • W lewym górnym rogu kliknij Kontakty.
 • W menu rozwijanym kliknij opcję Zamówienia.
 • W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Order Pipeline > Edit pipelines.
 • Aby dodać nowy etap:

  • Pod istniejącymi etapami kliknij + Dodaj etap.

  • Wprowadź nazwę etapu transakcji, a następnie kliknij menu rozwijane w kolumnie Status i wybierz status.

 • Aby edytować istniejącą nazwę etapu, kliknij stan i wprowadź nową etykietę.
 • Aby usunąć etap, najedź kursorem na etap i kliknij Usuń.
 • Aby wyświetlić wewnętrzną nazwę etapu, najedź na etap i kliknij ikonę kodu. Wewnętrznej nazwy nie można edytować.
 • Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.

Po dodaniu nowego etapu w HubSpot należy zmapować go do etapu Shopify, aby transakcje zostały dokładnie zsynchronizowane:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje..
 • Kliknij Shopify.
 • Kliknij opcję Synchronizacja zamówienia.
 • Kliknij kartę Limit.
 • Kliknij menu rozwijane Shopify Order Status , aby wybrać etap, który ma zostać zmapowany do etapu zamówienia HubSpot.
  • Jeśli nie widzisz zaktualizowanych etapów, kliknij Odśwież potoki.
 • Aby anulować mapowanie etapu, kliknij Pomiń.
 • Kliknij kartę Recenzja, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zsynchronizuj , aby zaktualizować mapowanie potoku.
order-pipeline-mapping

Uwaga: zamówień nie można przenosić z jednego etapu do drugiego w HubSpot. Zamówienia są synchronizowane w jedną stronę z Shopify do HubSpot i nie można ich edytować w HubSpot. Shopify jest źródłem prawdy do śledzenia statusów zamówień.

Utwórz pulpit nawigacyjny e-commerce

Raporty e-commerce zostaną dodane do konta HubSpot po połączeniu sklepu Shopify. Możesz utworzyć pulpit nawigacyjny tych raportów, aby śledzić zamówienia i zaangażowanie klientów.

Aby utworzyć pulpit nawigacyjny e-commerce:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje..
 • Kliknij Shopify.
 • Kliknij kartę Feature Discovery .
 • Na karcie Utwórz pulpit nawigacyjny e-commerce kliknij Przejdź do pulpitów nawigacyjnych. Zostaniesz przeniesiony do kreatora pulpitu nawigacyjnego.
  ecommerce-dashboard
 • Wybierz Ecommerce.
 • W prawym panelu sprawdź, które raporty są zawarte w pulpicie nawigacyjnym i wybierz te, które chcesz usunąć.
 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Wprowadź nazwę pulpitu nawig acyjnego i ustaw dostęp użytkownika do tego pulpitu nawigacyjnego.
 • Kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.