Workflows

Contact, bedrijf, deal, ticket of offerte niet ingeschreven in de workflow

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional

Als een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket of offerte onverwacht niet in een workflow is opgenomen, kan dit om verschillende redenen zijn:

Let op: als een object onverwacht werd ingeschreven in een workflow, raadpleeg dan dit artikel: Contact,bedrijf, deal, ticket, of quote onverwacht ingeschreven in een workflow.

Workflow is niet ingeschakeld

Objecten kunnen alleen worden ingeschreven in een workflow die is ingeschakeld. Een workflow die is ingeschakeld, heeft een Workflowis ON-schakelaar die rechtsboven is ingeschakeld. Zo niet, dan klikt u op Review en vervolgens opTurn on.

Het object voldoet niet aan de triggers van de workflow voor de inschrijving.

Als de workflow automatische inschrijvings triggers heeft, zorg er dan voor dat het object aan deze triggers voldoet. Let op eventuele AND en/of OR-logica in de triggers voor de inschrijving.

Voor contact-gebaseerde workflows kunt ueen contact testentegen de inschrijvingstrigger(s) van de workflow om te zien of ze aan de triggers voldoen.

Het object voldeed aan de trigger(s) voor de inschrijving in de workflow toen de workflow werd ingeschakeld, maar bestaande contacten werden niet ingesteld om te worden ingeschreven.

Standaard zijn workflows niet ingesteld op het inschrijven van bestaande objecten die voldoen aan de trigger(s) voor inschrijving op het moment dat de workflow wordt ingeschakeld, alleen objecten die voldoen aan de trigger(s) voor inschrijving gaan vooruit. Leer hoe u bestaandeobjecten die voldoen aan de trigger(s) voor inschrijving kunt inschrijvenin een workflow.

Objecten komen direct in aanmerking voor niet-registratie van de workflow

Contactgebaseerde workflow

Als een contactpersoon voldoet aan het (de) doel(en ) van de workflow of op het moment van inschrijving in de workflow op de suppressielijst van de workflow staat, wordt hij/zij automatisch afgemeld.

Bedrijfsgebaseerde, dealgebaseerde, ticketgebaseerde of offertegebaseerde workflow

Als het object op het moment van inschrijving in de workflow voldoet aan de trigger(s) voor het afmelden van de workflow, worden ze automatisch afgemeld.

Object werd eerder in de workflow ingeschreven en herinschrijving is niet ingeschakeld

Standaard worden objecten alleen in workflows deeerstetijd datze voldoen aan de triggers voor de workflow-inschrijving of dat ze handmatig worden ingeschreven. Als een object eerder werd ingeschreven in een workflow en herinschrijving niet is ingeschakeld, zal het niet worden ingeschreven in de workflow als het opnieuw voldoet aan de oorspronkelijke trigger(s) van de workflow. Leer hoe uherinschrijvings triggers kunt toevoegenaan een workflow om herinschrijving mogelijk te maken.